Zwroty / reklamacje

dietdoctors.pl

§ 1.
ZWROTY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy
złożenie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres Główna 91, 43- 230 Goczałkowice Zdrój, Michał
Sobiech;
b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@dietdoctors.pl

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Michał Sobiech ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.

5. Michał Sobiech dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego
użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z produktu. Klient powinien zwrócić produkt w taki składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do produktu powinny być dołączone  wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 2.
REKLAMACJE

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura
VAT) albo inny dowód zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone:
a) pisemnie na adres: Główna 91, 43- 230 Goczałkowice Zdrój, Michał Sobiech
b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@dietdoctors.pl

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię
i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który może zostać przesłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt własny dostarczyć wadliwy Produkt na adres Główna 91, 43- 230 Goczałkowice Zdrój, Michał Sobiech